Voorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden voor leden van de OCR Tough Rangers


Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCR Tough Rangers. Middels deze voorwaarden proberen wij een aantal juridische zaken te regelen, zoals onze aansprakelijkheid, het gebruik van mooie actiefoto’s en film materiaal van onze leden en het beschermen van onze vereniging en integriteit. Aan de hand van dit document proberen we gelijk een groot aantal zaken voor leden vast te leggen, zoals evenementen, trainingen, deelname aan verenigingsactiviteiten. Het is dus goed mogelijk dat een deel van de voorwaarden niet (direct) op jou als nieuw lid van toepassing zullen zijn. De voorwaarden geven uitleg over het proces van lid worden, de betaling van het lidmaatschap en het (be)eindigen van het lidmaatschap.

 

De OCR Tough Rangers kent een lidmaatschapsstructuur waarbij het lidmaatschap gebonden is aan een kalender jaar (1 januari t/m 31 december). Momenteel is het lidmaatschapsgeld vastgesteld op EUR 125 per jaar voor volwassenen and EUR 100 per jaar voor jeugd leden (vanaf 12 jaar-18 jaar). Wanneer de betaling hiervan ontvangen is of een deel zoals aangegeven bij betaling opties in de aanmelding, ontvangt het lid zijn lidmaatschapspas met lid nummer van OCR Tough Rangers.1. Lidmaatschap 


1.1 Lid worden van de OCR Tough Rangers vindt plaats door een volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier te versturen met betaling van het daarbij horende lidmaatschapsgeld voor het betreffende kalenderjaar. Bij het versturen van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met deze voorwaarden voor lidmaatschap. Het bestuur van de OCR Tough Rangers besluit vervolgens omtrent de toelating van het lid. Bij niet-toelating tot lid kan een algemene (leden)vergadering als nog tot toelating besluiten.


1.2 Lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen met een minimum leeftijd van 12 jaar. Het betreft een persoonlijk lidmaatschap.


1.3 De OCR Tough Rangers verschaft nadat het lidmaatschapsgeld is ontvangen, een lidmaatschapspas. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en hier kan naar gevraagd worden bij trainingen en of andere verenigingsactiviteiten. Deze pas is ook nodig voor het verkrijgen van diverse kortingen.


1.4 Ieder lid is ten strengste verboden direct of indirect, commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de OCR Tough Rangers, dit mag alleen na goedkeuring van het bestuur.


1.5 Een jeugd lid staat altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd van het kind. Deze moeten / mogen ook het lid vertegenwoordigen op leden vergaderingen als meerderjarig persoon en hebben dus ook stemrecht.


 

2. Deelname aan evenementen.


2.1 Deelname aan evenementen zoals obstacle runs, survival runs, trainingen, verenigingsevenementen en kampioenschappen in binnen en buitenland geschiedt geheel voor eigen risico, dan wel (voor zover de organisator hierin enige aansprakelijkheid accepteert) op risico van de derde partij die het evenement organiseert. De OCR Tough Rangers is niet aansprakelijk voor enige door het lid geleden schade, hoe ook genaamd, die het lid mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade soorten zoals letsel, al dan niet blijvend, en overlijden. De OCR Tough Rangers is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.


2.2 Het lid verklaart hierbij dat hij/zij bekend is met de aard van Obstacle Course Racing en dat dit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Het lid verklaart hieraan te voldoen dat hij/zij zich door middel van training voldoende voorbereid op de deelname aan evenementen.


2.3 Het lid vrijwaart de OCR Tough Rangers voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan het lid toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement of activiteit.


2.4 Bij deelname aan een evenement of activiteit die door de OCR Tough Rangers wordt georganiseerd, dient (indien van toepassing) de volledige vergoeding voor deelname te zijn betaald voor aanvang van het evenement of activiteit.


2.5 De OCR Tough Rangers kan ten aller tijde besluiten een evenement of activiteit niet door te laten gaan. Indien een evenement niet doorgaat of een deelnemer aan een evenement verhinderd is, is de OCR Tough Rangers niet gehouden ontvangen vergoedingen voor deelname of andere door de deelnemer gemaakte kosten te restitueren.3. Deelname aan opleidingen.


3.1 Indien een lid na aanmelding hiervoor, verhinderd is een opleiding bij te wonen dient minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding te worden afgemeld bij de OCR Tough Rangers. Indien het lid zich niet tijdig heeft afgemeld, bestaat de mogelijkheid tot het in rekening brengen van de opleidingskosten bij het lid.


3.4 Artikel 2.2 en 2.4 zijn tevens van toepassing op opleidingen en programma’s.4. Deelname aan commissies, kader en/of bestuur


4.1 Een lid die deelneemt aan commissies, het kader en/of het bestuur, verklaart zich te houden aan de reglementen en beleid van de OCR Tough Rangers.


4.2 Een lid die deelneemt aan commissies, het kader en/of het bestuur verklaart zowel gedurende als na afloop van zijn/haar deelname, alles van wat hem/haar omtrent de OCR Tough Rangers en diens relaties bekend is geworden en waaromtrent hem/haar geheimhouding is opgelegd of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden, strikt geheim te houden.


4.3 Handelen in strijd met de reglementen of besluiten van de OCR Tough Rangers, kan ontzetting tot gevolg hebben.5. Rechten


5.1 Het lid verleent hierbij aan de OCR Tough Rangers toestemming voor openbaarmaking en gebruik van gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke in OCR Tough Rangers verenigingsverband (zoals bijvoorbeeld bij evenementen, opleidingen, vergaderingen etc), waarop het lid zichtbaar is.


5.2 Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten en andere rechten, voortvloeiend uit de werkzaamheden die een lid verricht voor de OCR Tough Rangers alsmede op foto’s, beeldmateriaal en dergelijke die een lid ter beschikking stelt aan de OCR Tough Rangers, draagt het lid hierbij bij voorbaat, exclusief en onbezwaard over aan OCR Tough Rangers. Het lid doet hierbij voor zover mogelijk afstand van alle huidige en toekomstige morele rechten als omschreven in artikel 25 van de Auteurswet. Het lid zal de rechten als genoemd in artikel 25 van de Auteurswet nimmer uitoefenen. Het lid zal garandeert dat het gerechtigd is de eigendomsrechten over te dragen en vrijwaart de OCR Tough Rangers van aanspraken van derden hieromtrent. Met betrekking tot foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, verklaart het lid tevens dat de personen die hierop zichtbaar zijn toestemming hebben verleend tot openbaarmaking voor zover nodig en vrijwaart de OCR Tough Rangers hieromtrent. Indien de overdracht van eigendomsrechten verdere handelingen vereist, verklaart het lid hieraan mee te werken.6. Lidmaatschapsgeld


6.1 Het lidmaatschapsgeld bedraagt EUR 125 per kalenderjaar voor volwassenen en EUR 100 per kalender jaar voor jeugd. Indien een lid na het eerste kwartaal lid wordt dan word gekeken naar wanneer lid geworden en dit wordt dan berekend per kwartaal naar rest lidmaatschapsgeld voor dat kalenderjaar.


6.2 Er zijn geen eenmalige inschrijfkosten verbonden aan het lidmaatschap.


6.3 De standaard wijze van betalen van het lidmaatschapsgeld is door middel van een factuur. En zal je zelf moeten instellen bij je rekening voor kwartaal, half jaarlijks of eenmalige betaling. Bij meer dan een bepaald aantal leden zal OCR Tough Rangers gaan werken met automatische incasso (dit pas vanaf een bepaald aantal leden, omdat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de club).


6.4 Indien het lid zijn jaarlijkse lidmaatschapsgeld niet tijdig betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat de OCR Tough Rangers het lidmaatschap van dit lid opzegt.

 

6.5 Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd.7. Persoonsgegevens.


7.1 De door het lid verstrekte gegevens middels het inschrijfformulier, zullen worden opgenomen in onze leden administratie en zullen worden gebruikt voor het vervaardigen van de lidmaatschapspassen en mailings (nieuwsbrieven, enz). De gegevens zouden in de toekomst gedeeld kunnen worden met OCRA Nederland ivm bondslidmaatschap of met een verzekering voor de vereniging. Mocht dit plaats gaan vinden, zullen wij de leden hier direct over informeren en persoonlijke goedkeuring hier voor vragen. OCR Tough Rangers zal dit niet op eigen besluit doen.

Ook zullen de gegevens conform de nieuwe Europese privacy wet, beveiligd opgeslagen en behandeld worden en zullen de gegevens nooit met derden gedeeld worden.


7.2 Leden van commissies, kader en bestuur geven toestemming tot openbaarmaking van hun naam, foto en verspreiding van hun contact gegevens binnen de OCR Tough Rangers, wij zullen echter niet de gegevens gebruiken voor publiekelijk gebruik zoals bijvoorbeeld vermelding op onze website. 


7.3 Het lid geeft toestemming tot ontvangst van nieuwsbrieven en bekendmakingen omtrent samenwerkingen en kortingen, dit zal alleen intern in de vereniging gebeuren en derden zullen geen toegang hebben tot de gegevens van leden.8. Einde lidmaatschap


8.1 Het lidmaatschap eindigt door opzegging. Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar en de opzegging geschiedt tegen het einde van het kalenderjaar. Concreet houdt dit in dat bij opzeggingen die we voor 3 december ontvangen, het lidmaatschap op 31 december van dat jaar stopt. Bij opzeggingen na 3 december, stopt het lidmaatschap op 31 december van het daarop volgende jaar. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien het voortduren ervan redelijkerwijs niet gevergd kan worden. (zie hiervoor de voorwaarden in de statuten).


8.2 Het lidmaatschap eindigt tevens door de dood van het lid, door ontzetting, of door opzegging door het bestuur van de OCR Tough Rangers (in dit laatste geval met in acht name van dezelfde termijn als omschreven in artikel 8.1).


8.3 Opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke opzegging dan wel per brief dan wel per e-mail. Waar OCR Tough Rangers dan vervolgens een bevestiging op terugstuurd naar de opzeggende.9. Algemene bepalingen 


9.1 Op het lidmaatschap en deze voorwaarden voor lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.


COPYRIGHT © 2019 TOUGH RANGERS